Taitotalon opiskelijat kokevat yhdenvertaisuuden toteutuvan hyvin Uutinen

Taitotalossa toteutettiin opiskelijoiden hyvinvointikysely tänä keväänä jo neljännen kerran.

6.6.2024

Opiskelijoita käytävällä

Aluksi kysely koski opiskelua ja hyvinvointia. Vuonna 2023 kysely laajentui tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvillä kysymyksillä. Nämä kysymykset olivat mukana myös vuonna 2024 toteutetussa kyselyssä. 

Tämän vuoden kyselyn vastauksia on käsitelty jo toukokuun aikana opiskeluhyvinvointityöryhmässä, jossa olivat mukana myös Taitotalon opiskelijakunnan edustajat sekä Helsingin kaupungin opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstö. Kyselyn tulosten perusteella aloitettiin suunnitelmat syksyn 2024 toimenpiteistä opiskelijoiden oppimisen tueksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Tänä vuonna kyselyyn osallistui 268 vastaajaa, heistä 89,5 % oli yli 26-vuotiaita. Taitotalossa oli opiskellut alle puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen 92 % vastaajista, suurin osa joko perustutkintoa tai ammattitutkintoa (yht. 77 %). 60 % kertoi opiskelleensa sekä lähi- että etäopetuksessa. 7,6 % vastaajista totesi, että ei pidä etäopiskelusta lainkaan. 87,6 % vastaajista kertoi viihtyvänsä Taitotalossa. 

Opiskelun ohjaus ja tuki, opiskelijoiden mieliala ja jaksaminen

88 % vastaajista koki saaneensa ohjausta ja tukea paljon tai jonkin verran tai kertoi ettei tarvitse ohjausta opiskeluun. 63 % vastaajista kertoi tietävänsä, mistä saa apua huolestuttaviin asioihin. 88 % vastaajista koki, että oppilaitoksen henkilökunnasta löytyy henkilö, jolta voi tarvittaessa pyytää apua. 58 % vastaajista kertoi tietävänsä, miten opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstöön saa yhteyden. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin, millainen ohjaus ja tuki auttaa sinua. Suurin osa vastaajista kertoi avovastauksissa, että säännöllinen tapaaminen kouluttajan tai opinto-ohjaajan kanssa, opintojen aikataulutus sekä kannustaminen eteenpäin ovat parhaita tuen muotoja. Vastaus oli samanlainen kuin vuonna 2023.

39 % vastaajista kertoi tuntevansa olonsa yksinäiseksi jatkuvasti, melko usein tai joskus. Mielialaa ja jaksamista kysyttäessä vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja. 100 % vastaajista koki, että mieliala on yleensä hyvä ja jaksaa suoriutua opinnoista ja arjesta hyvin. Samaan aikaan 18 % vastaajista kertoi tuntevansa usein väsymystä ja/tai uupumusta. Näiden kysymysten osalta vastauksissa oli tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2023. Itsensä yksinäiseksi koki vähemmän vastaajia kuin viime vuonna, kun taas useampi vastaajista totesi, että mieliala on yleensä hyvä ja jaksaa suoriutua opinnoista ja arjesta hyvin

Kulttuuritietoisuus, yhdenvertaisuus ja vaikuttaminen

Kulttuuritietoisuuden ja toiminnan kysymykseen suurin osa vastaajista kertoi Taitotalon tukevan toimintaa. Tilanne oli sama vuonna 2023. 

Yhteenvetoa vastauksista kysymykseen "Kuinka hyvin koulu tukee rotuun, etniseen alkuperään ja kulttuuriin liittyvien asioiden oppimista, keskustelua ja kohtaamista?"

  • Vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, kuinka Taitotalossa käsitellään kulttuuritietoisuutta ja -toimintaa. He kokevat, että koulu on tasa-arvoinen ja kunnioittava kaikkia opiskelijoita kohtaan.
  • Vastaajat olivat huolissaan siitä, että koulu ei tarjoa riittävää tukea tai huomioi oppimisvaikeuksia tai opiskelijan kielitaitoa.
  • Osa vastaajista kertoi, että ei tiedä, kuinka hyvin koulu tukee kulttuuritietoisuutta ja -toimintaa. He eivät ole kiinnittäneet huomiota tähän asiaan tai he eivät ole kokeneet sitä merkitykselliseksi.
  • 93 % vastaajista kokee, että Taitotalon opetuksessa on yhdenvertainen, avoin ja kunnioittava ilmapiiri ja 97 % kokee opetuksessa tilan henkisesti ja fyysisesti turvalliseksi. Nämä vastaukset olivat vuoteen 2023 verrattuna samanlaiset.

Kysymykseen "Pystyn vaikuttamaan asioihin, joita pidän tärkeinä oppilaitoksessa? " vastaajista täysin samaa mieltä oli 24 %, jokseenkin samaa mieltä 27 % ei samaa eikä eri mieltä 33 % jokseenkin eri mieltä 9,0 % ja täysin eri mieltä 7 %. Vastaajista 59 % tiesi mikä on opiskelijatoimikunta.

Taitotalon toiminnan kehittäminen vastausten pohjalta

Kyselyn vastausten pohjalta Taitotalossa kehitetään sosiaalisen vastuullisuuden teemoja, kuten tietoisuuden lisäämistä rotuun, etniseen alkuperään ja kulttuuriin liittyvistä asioista. Päivitämme tällä hetkellä toiminnallista tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lisäksi vastausten pohjalta tärkeäksi kehityskohteeksi nousi keinot yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Lue opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelijatarina
Kun it-alalla työskennellyt 29-vuotias Janne Kahila ei työllistynyt, hän haki Taitotalon ja TE-palveluiden yhteistyössä järjestämään logistiikka-alan koulutukseen.– En saanut töitä, joten päätin kokeilla jotain ihan muuta. Huomasin koulutuksen, jonka tavoitteena oli työllistyminen varastoalalle. Hain ja pääsin koulutukseen, Janne sanoo.
Janne Kahila pakkaa varastossa tuotetta. Hän laittaa pahvilaatikon päälle pakkausteippiä.
Opiskelijatarina
Asikainen työskentelee Lassila&Tikanojan jätteidenkäsittelylaitoksella Keravalla. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on kunnossapidon valvonta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ennakkohuoltojen suunnittelua sekä varaosien kilpailutusta ja tilauksia. Jos kentällä tarvitaan väkeä, käy Asikainen edelleen tekemässä myös käytännön kunnossapitotöitä. 
Opiskelijatarina
Anne Ollila on poronhoitaja, porotilan emäntä ja porojen kouluttaja, joka tekee päivätyötään porotalouden kattojärjestössä Rovaniemellä. Hänellä on useampia tutkintoja ja monenlaista työkokemusta, muun muassa tutkimustöistä yliopistolta.– Kaikkea tekemistäni yhdistää poro. Poro on minulle sama, kuin elämä, Anne sanoo.
Opiskelijatarina
Birgitta oli työskennellyt 30 vuotta in-house digipainossa. Aikaisemmin paikka oli ollut monistamo, mutta kehittynyt sittemmin moderniksi digipainoksi, kuten moni muukin vastaava paikka. Birgitan viimeisimpiin vuosiin digipainajana sisältyi siirtyminen vanhana työntekijänä uuteen paikkaan. Siellä tehtävät vaihtuivat ja työ muuttui yksitoikkoisemmaksi.
Birgitta Vesala, kiinteistöassistentti
Opiskelijatarina
Työpaikkasuomi-koulutus kehittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ammatillista kielitaitoa. Koulutus lisää heidän valmiuksiaan selviytyä arjen työtehtävistä suomen kielellä. Opetuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin ja muihin työnantajan kannalta keskeisiin asioihin.
ISS:n työntekijä siivoaa lentokenttää ajettavalla siivouskoneella
Opiskelijatarina
Kai Salovaara pakkasi laukkunsa ja suuntasi harjoittelureissuun ilman sen isompia ennakko-odotuksia. Hän lähti oppimaan, mutta ei halunnut luoda itselleen isoja odotuksia ennen matkaa. Hänen tavoitteenaan oli vastaanottaa matkan opit sellaisena, kun ne tulevat. Nyt harjoittelusta on takana reilusti jo yli puolet ja Kai on ollut matkaansa todella tyytyväinen.
Kai Salovaara, peliohjelmoija lähti Erasmus+-vaihtoon koodausta oppimaan
Lue lisää