Näytöt ja valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sinulta, että olet suorittanut tutkinnon osat hyväksytysti tavoitteesi ja HOKSisi mukaisesti.

Näytön suunnitelma

Tutkintokoulutus valmentaa sinua näyttöihin. Kehittymistäsi seurataan koko koulutuksen ajan ja arvioit osaamistasi myös itse. Ahkeruutesi ja taitosi kehittyä työelämässä oppimisen -jaksoilla sekä työkokemuksen ja -taitojen vahvistuminen ovat tärkeitä tekijöitä, kun valmiuttasi näyttöön arvioidaan.

Suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa henkilökohtaisen näytön suunnitelmasi. Tämä suunnitelma sisältää tiedot, missä, milloin ja miten osoitat tutkinnon perusteissa vaadittavan osaaminen tutkinnon osittain sekä ketkä arvioivat osaamisesi.

Kun olet hankkinut tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen, Taitotalo järjestää sinulle näytöt. Työtehtävien lisäksi näyttöösi voi kuulua osaamisesi osoittamista muillakin tavoilla, joita voivat olla

  • tentit tai kirjalliset tehtävät perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa
  • muita ammattialan työtehtäviin liittyviä osaamisen osoittamistapoja (suunnitelmat, projektit, videot, simulaatiotehtävät)

Tutkintojen sivuilla on tarkempaa tietoa näytöistä.

Osaamisen osoittaminen näytöillä

Ammatillisissa tutkinnoissa edellytettävä osaaminen osoitetaan näytöillä. Näytöissä teet ammattiin keskeisesti kuuluvia työtehtäviä erilaisissa työprosesseissa ja -kokonaisuuksissa. Näytöillä varmistetaan, että osaat soveltavaa tietojasi ja taitojasi aidoissa, muuttuvissa työtilanteissa. Osoittamaasi osaamista verrataan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Osaamisen arviointi

Arvioijat arvioivat osaamistasi näytön aikana. Arvioijat vertaavat tietojasi, taitojasi ja pätevyyttäsi perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. Osaamisen tason arviointiin arvioijat käyttävät arviointikriteereitä. Osaamisen arvioinnista päätetään arviointikeskustelussa.

Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on

  • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1–5
  • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1–5 ja yhteisissä tutkinnon osissa hyväksytty/hylätty
  • mukautetussa arvioinnissa numeerisen arvioinnin lisäksi sanallinen kuvaus osaamisesta
  • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa hyväksytty/hylätty
  • tutkintoon valmentavissa koulutuksissa hyväksytty/hylätty tai sanallinen kuvaus osaamisesta

Saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta huolimatta voi käydä, että osaamistasi arvioitaessa havaitaan, ettet ole saavuttanut tutkinnon osassa edellytettyä osaamista. Arviointipäätökseksi tulee tällöin hylätty. Sinulla on mahdollisuus uusia näyttö ja hankkia tarvittaessa lisää osaamista.

Valmistuminen

Huomaathan, että vain tutkintokoulutukseen osallistumalla et saa tutkintoa suoritettua. Ammatillinen tutkinto edellyttää tutkinnon osien hyväksyttyä suorittamista näytöin.

Kun olet suorittanut tutkinnon muodostumisen sääntöjen mukaisesti koko tutkinnon hyväksytysti, saat tutkintotodistuksen.

Jos taas tavoitteesi on ollut tutkinnon osa tai osia ja olet suorittanut ne hyväksytysti, saat todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

Saat tutkintoon kuuluviin todistusten lisäksi tutkintokoulutuksen suorituksistasi opintorekisteriotteen, josta ilmenee tutkintokoulutuksen sisällöt ja kestot HOKSisi mukaisesti.