Turvallinen opiskeluympäristö

Tutustu Taitotalon turvallisuusperiaatteisiina ohjeisiin, jotta voimme yhdessä varmistaa rauhallisen oppimis- ja työympäristön kaikille.

Järjestyssäännöt

Taitotalon järjestyssäännöt löytyvät kokonaisuudessaan opiskelijaintrasta.

Opiskelijan oikeudet

Opiskelijalla on oikeus saada

  • sellaista ohjausta ja opetusta, että hän pystyy saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon
  • opinto-ohjausta sekä tarvittavaa muuta ohjausta ja tukea
  • erityistä tukea, jos hänellä on siihen tarve

Opiskelijat voivat tehdä aloitteita opiskelua, henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistoimintaa sekä opiskeluympäristön kehittämistä ja turvallisuutta koskevissa asioissa esimerkiksi opiskelijakuntatoiminnan kautta.

Opiskelijan velvollisuudet  

  • osallistua opetukseen, näyttöihin sekä muuhun henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) sovitun mukaisesti  
  • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä
  • noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimia järjestyssääntöjä.

Taitotalo noudattaa toiminnassaan lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Taitotalon järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata kurinpidollisia toimia, jotka määräytyvät lain (531/2017) 9 luvun mukaan. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Turvallisen opiskeluympäristön ja ilmapiirin takaaminen kaikille opiskelijoille on ensiarvoisen tärkeää Taitotalossa. Taitotalo edistää opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulutuksessa ja opetuksessa kohtaamalla kaikki opiskelijat yksilöinä ja hyväksymällä moninaisuuden sekä puuttumalla epäasialliseen käytökseen. Taitotalolla on yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Taitotalon toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy opiskelijaintrasta.

Turvallisemman tilan periaatteet

Lue Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet täältä.

Eettiset periaatteet

Lue Taitotalon eettiset periaatteet täältä.