Laatu ja kestävä kehitys Taitotalossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.
Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat Taitotalossa osa arjen toimintaa.

Taitotalossa toiminta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Laatu on osa arjen toimintaa. Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää sekä niihin liittyviä toimintaohjeita, prosessikuvauksia ja toimintaa auditoidaan vuosittain.

Taitotalossa tunnistetaan oman toiminnan ympäristövaikutukset ja kehitetään toimintaa kestävän kehityksen päämäärien mukaisesti. Taitotalo tekee ympäristön kannalta myönteisiä ratkaisuja ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöasiat ovat osa liiketoimintayksiköiden toimintaa.

Laadunhallinta

Taitotalon toiminta täyttää standardien SFS ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät, SFS ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmät ja SFS ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät vaatimukset. Järjestelmien toimivuutta arvioidaan vuosittain standardien edellyttämällä tavalla sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla. Laadunhallintajärjestelmä toimii yhtenäisenä toiminnanohjauksen työvälineenä. Keskeistä laadunhallinnan toimivuuden kannalta ovat myös säännöllisesti pidettävät johdon katselmukset, joissa arvioidaan järjestelmien toimivuutta sekä standardien mukaista toimintaa Taitotalossa. 

Ympäristöstä huolehtiminen

Taitotalossa tunnistetaan oman toiminnan ympäristövaikutukset ja kehitetään toimintaa oman roolin ja koulutuksen näkökulmista kestävän kehityksen päämäärien ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Taitotalo pyrkii osaltaan tekemään ympäristön kannalta myönteisiä ratkaisuja ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöasiat ovat osa liiketoimintayksiköiden toimintaa.

Tavoitteenamme on

  • jätemäärän vähentäminen ja kierrättäminen
  • energiatehokkuuden parantaminen
  • asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden edistäminen
  • toimitusketjun ympäristötietoisuuden seuraaminen

Vastuullisuus

Vastuullisuus on Taitotalon strategian ytimessä. Katso vastuullisuus-sivustomme täältä.

Taitotalon toimintapolitiikka

AEL-Amiedu Oy:n, brändinimeltään Taitotalon, tehtävänä on varmistaa asiakkaan menestymistä ylivertaisella asiakaskokemuksella, kyvykkäällä henkilöstöllä, kannustavassa ja kehittyvässä toimintakulttuurissa. Taitotalon tavoitteena on kannattava kasvu muuttuvissa olosuhteissa.

AEL-Amiedu Oy:n toimialana on toisen asteen ammatillinen perus-, lisä- ja täydennyskoulutus, työvoimakoulutus ja valmentavat koulutukset, niitä tukeva muu koulutus sekä kilpailukykyä, osaamisen kehittämistä ja työllisyyttä tukeva työelämän palvelu-, kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Yhtiö harjoittaa lisäksi ravintola-, hotelli- ja kongressitoimintaa sekä voi harjoittaa muutakin laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Johdon ja henkilöstön sitoutuminen asiakas- ja sidosryhmäkeskeiseen toimintatapaan kuuluu olennaisena osana Taitotalon toimintapolitiikkaan. Palveluorganisaationa vaikutamme toiminnan laadun, työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristön kehittämiseen.

Toiminnan laadusta, työturvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen kuuluu koko Taitotalon palveluketjulle, riippumatta henkilöstön sijoituspaikasta tai missä palvelua toteutetaan. Tämä varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella sekä osallistamalla.

Asetamme selkeät toimintaa ohjaavat mittarit ja tavoitteet tukemaan toiminnan kehittymistä. Näiden saavuttamiseksi varaamme riittävät resurssit ja arvioimme niiden toteutumista säännöllisesti.

Noudatamme toiminnassamme lain ja asetusten säännöksiä sekä viranomaisten määräyksiä.

Asiakas- ja sidosryhmäkeskeisyys

Toimintatavan perusosia ovat asiakaslähtöinen suunnittelu sekä toiminnan ja tuotteiden/palveluiden kehittäminen. Työyhteisörakenteemme mahdollistaa avoimen, luotettavan ja jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas sekä pysyvä yritys- ja yksilötason asiakassuhde.

Työterveys ja -turvallisuus

  • Olemme TTT-toiminnassamme sitoutuneet vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen sekä TTT-toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
  • Asiantuntijaorganisaationa korostamme erityisesti henkisen hyvinvoinnin ylläpitoa.
  • Omaan henkilökuntaamme, asiakkaisiin (opiskelijoihin) ja alihankkijoihin kohdistuvien terveys- ja turvallisuusnäkökohtien tunnistaminen, arviointi ja parantaminen sekä haittojen vähentäminen ovat osa koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa.
  • Tavoitteenamme on, että asiakkaat, alihankkijat ja henkilökunta tuntevat olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi toimiessaan meillä.
  • Työterveys- ja -turvallisuuskysymykset sisällytämme osaksi koulutusprosessia.