Urasuunnitelma vie ohjausta eteenpäin Uutinen

Tietosisältö kehittyy yhteistyöllä

27.10.2022

Kaksi naista istuu vastakkain katsoen toisiinsa. Oikeanpuoleisella on tietokone edessään.

Urasuunnitelman kirjaamisen käytännöt ovat vaihdelleet laajasti koulutuksen järjestäjillä. Koulutuskuntayhtymä OSAO sai OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeen kautta Opetushallitukselta tehtäväkseen koordinoida urasuunnitelman tietosisällön kehittämistä syksyllä 2021. Verkosto tätä tehtävää varten koottiin Oikeus osata –ohjelman VALO-koordinaatiohankkeen alla toimivista opinto-ohjauksen laatua kehittävistä verkostohankkeista.  Verkoston tavoite oli kirkastaa ja jäsentää urasuunnitelman sisältöä yhtenäiseksi malliksi.

Urasuunnitelman tietosisällön kehittämisen tavoite nousi tarpeesta yhdenmukaistaa opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman sisältöjä ja kirjaamiskäytäntöjä. Verkosto päätyi laatimaan tarkentavan ehdotuksen urasuunnitelman minimisisällöksi. Tämä edistää opiskelijan saaman ohjauksen tavoitteellisuutta ja tasalaatuisuutta.

Kehittämisverkosto koottiin Oikeus osata hakuryhmän 1.1 verkostohankkeissa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä VALO - Valtakunnallista laatua ohjaukseen -koordinaatiohankkeen kautta. Mukana oli kaikkiaan 12 koulutuksen järjestäjää neljästä verkostohankkeesta. Verkosto teki työtään pääosin kevään 2022 aikana. 

Yhtenäinen työväline lisää laatua

Käytännöt urasuunnitelman laatimisen ohjaamisessa ja kirjauksissa vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin. Osa koulutuksen järjestäjistä on jo kehittänyt urasuunnitelman laatimisen prosessia ja urasuunnitelman sitoutumista henkilökohtaistamisen prosessiin (HOKS). Verkosto vertaili mukana olevien koulutuksen järjestäjien urasuunnitelmia ja totesi, että kirjauskäytännöt vaihtelevat eivätkä useimmiten ole jäsenneltyjä. 

Urasuunnitelman merkitys opintojen tavoitteellisessa ohjauksessa on keskeinen: se määrittää uraohjauksen ja opinto-ohjauksen ja jopa tutkinnon osien tai työpaikkojen valintaa.  Opintohallintojärjestelmissä urasuunnitelma on paikka uraohjauksen kirjauksille. Jäsentymättömänä urasuunnitelma jättää yksittäiselle kirjaajalle liikaa tulkintavastuuta. Avaamalla urasuunnitelman tavoitteiden sisältöä verkosto halusi vahvistaa laatua ja yhdenvertaisuutta opiskelijan ohjauksessa.

Verkosto kokosi toimijat yhteen

Laajapohjaisessa verkostossa oli mahdollista huomioida erilaisten opiskelijoiden tarpeet ohjattaessa kohti urasuunnitelman tavoitetta. Mukana oli niin suuria kuin pieniä koulutuksen järjestäjiä ja vaativan erityisen tuen oppilaitoksia.

Toimijat verkostoyhteistyössä 

Yhteistyössä ehdotus ePerusteisiin

Verkosto työskenteli kevään aikana kolmessa työpajassa. Tuloksena syntyi tarkentava ehdotus urasuunnitelman minimitiedoiksi HOKSin tietosisällössä. Ehdotus luovutettiin Opetushallitukselle huhtikuussa. Vuoropuhelu siitä, millaisessa muodossa verkoston ehdotus ePerusteiden alla julkaistaan, on jatkunut syksyn aikana. 

OSAO esitteli keväällä 2022 ehdotusta ja urasuunnitelman tietosisällön yhteiskehittämisprosessia mm. OLO-hankkeen webinaarisarjassa ja Oikeus osata -päätösseminaarissa. Verkoston ehdotuksen pohjalta koulutuksen järjestäjien käyttöön muokattu OLO-hanketuotos “Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä” julkaistaan OLO-sivuilla syksyn aikana.

 

Kirjoittajat:
Noora Askinen, projektiasiantuntija, OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
Suvi Kronholm, uravalmentaja ja kouluttaja, Taitotalo