N-Cleanin esihenkilöt: Sitoutuminen elinikäiseen oppimiseen on avain menestykseen - moderni koulutus ei rajoitu pelkästään luokkahuoneisiin Taitocase

Katja Tornikoski ja Kati Kellokumpu työskentelevät N-Cleanissa esihenkilöinä. N-Clean satsaa oppimiseen, kehittymiseen, tiimityöhön ja työhyvinvointiin.

1.11.2023

NClean artikkelin kansikuva

Konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilöstölle tarjotaan monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia. Tornikoski opiskeli työn ohessa Taitotalossa lähiesimiestyön ammattitutkinnon, jonka jälkeen hän aloitti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnot. Kellokumpu puolestaan valmistui kesällä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnoista.

N-Clean on Suomessa ja Ruotsissa toimiva siivouspalveluyritys, joka tukee asiakasyritystensä jokapäiväistä toimintaa puhtaampien ja raikkaampien toimitilojen muodossa. Yhtiön liikevaihdoksi arvioidaan kuluvalle vuodelle (2023) yli 60 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä sillä on yli 2 300. Taitotalo ja N-Clean ovat olleet koulutuskumppaneita vuodesta 2013. Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja.

On hienoa, että työnantaja panostaa koulutusmahdollisuuksiin, Katja Tornikoski sanoo.

Tornikoski on tehnyt N-Cleanissa esihenkilötyötä 5 vuotta. Alun perin hän tuli ohjaajaksi, josta eteni kohde-esimieheksi ja aloitettuaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnot hän eteni palveluesimieheksi.

N-Clean on valtakunnallinen yritys, ja Tornikoski työskentelee Tampereella. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten niihin pystyy osallistumaan ympäri Suomea.

– Verkko-opinnot mahdollistavat tasa-arvoisen kohtelun läpi valtakunnan. Kaikilla on yhtenäinen mahdollisuus oppia ajasta ja paikasta riippumatta, Tornikoski sanoo.

Katja Tornikoski
Katja Tornikosken työhön kuuluu laatutarkastuksien tekeminen hotellihuoneisiin.

Yhteiset opinnot lisäävät yhteishenkeä

Esihenkilönä Tornikoski on koulutus- ja kehitysmyönteinen. Hän kannustaa henkilöstöä opiskelemaan. Toimiessaan kohde-esimiehenä Tornikoski motivoi varsinkin ohjaajia opiskelemaan, sillä alan tutkinto auttaa etenemään uralla.

– Harva kouluttautuu puhtausalalle, ellei työskentele alalla, vaikka koulutuksia on tarjolla. Monelle puhtausala on ensimmäinen työpaikka, ja siksi esihenkilön on tärkeää kertoa kouluttautumismahdollisuuksista alalle tulijoille, Tornikoski sanoo.

Tornikosken mukaan esihenkilön tärkein tehtävä on johtaa ja ohjata työtä, olla hyvänä esimerkkinä ja luoda positiivista fiilistä. Esihenkilönä Tornikoski pyrkii siihen, että kaikkien on kiva tulla töihin. Opiskelu eri puolelta Suomea tulevien kollegoiden kanssa samassa ryhmässä lisää yhteishenkeä.

– Opintoihin sisältyy tehtäviä, joissa kehitämme sekä yksin että tiiminä työpaikkamme toimintaa. Lisäksi opiskelupäivinä keskustelu on vilkasta kaikkien osallistujien kesken, Tornikoski sanoo.

Kun koko opiskeluryhmä on samasta yrityksestä, he ovat kiinnostuneita kehittämään yrityksen toimintaa ja muodostavat yhteisen näkemyksen tavoitteista. Yhtiössä, jossa työskentelee yli 2 000 työntekijää, yhteisen tietopohjan ja toimintamallien rakentaminen on tärkeää.

– Yhteiset opinnot saavat puhaltamaan yhteen hiileen, Tornikoski sanoo.

Hyvä kehitysidea on konkreettinen ja yksinkertainen

Yli 10 vuotta puhtausalalla työskennellyt Kati Kellokumpu kertoo saaneensa puhtaus- ja kiinteistöalan erikoisammattitutkinto-opinnoissa uutta tietoa esihenkilötyöstä ja esimerkiksi työehtosopimukseen liittyvistä asioista. Opintojen aikana Kellokumpu kiinnostui erityisesti prosessien kehittämisestä. Hänen mukaansa puhtausalalla prosessien kehittäminen on tärkeää tehokkuuden, laadun, työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden, kustannustehokkuuden, kilpailuedun ja joustavuuden näkökulmista. Jatkuva kehitystyö auttaa yritystä menestymään kilpaillulla alalla ja tarjoamaan parempaa palvelua asiakkailleen.

– Selkeät ja tehokkaat prosessit lisäävät työhyvinvointia. Kun esimerkiksi työtehtävät ja vastuualueet ovat selkeitä, työntekijät voivat paremmin ja työskentelevät tehokkaammin, Kellokumpu sanoo.

Kellokummun mukaan sekä esihenkilötyössä että prosessien kehittämisessä pitää saada näkyviä lopputuloksia aikaan. Hyvä kehitysidea on usein yksinkertainen.

– Meillä on nurkat täynnä siivousvälineitä, joten olen kehittämässä toimintamallia, jossa jokainen työntekijä huolehtisi omista välineistään, Kellokumpu sanoo.

Kati Kellokumpu
Kati Kellokumpu työskentelee N-Cleanissa esihenkilönä.

Vuorovaikutustaidot ja tasapuolisuus ovat esihenkilötyön kulmakiviä

Puhtausalalla on paljon maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. He tuovat mukanaan monipuolisen kulttuurisen osaamisen ja usein myös uudenlaisia näkökulmia työhön. Sekä Tornikosken että Kellokummun työyhteisö on monikulttuurinen. 

– Se, että työntekijät edustavat monia eri kansallisuuksia on rikkaus, Kellokumpu sanoo.

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat usein motivoituneita ja ahkeria. He ovat valmiita tekemään kovasti töitä ja sitoutuvat työhönsä. Asenne on tarttuvaa, ja se vaikuttaa myönteisesti koko työyhteisöön.

Tornikoski oppi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnoissa myös vuorovaikutustaitoja ja toimimista erilaisten ihmisten kanssa. Kellokumpu korostaa, että tasapuolisuus esihenkilötyössä on tärkeää.

– Vaikka työntekijät ovat erilaisia, pyhävuorot on jaettavat tasapuolisesti halukkaille, Kellokumpu sanoo.

Elinikäinen oppiminen on avain menestykseen

Kellokummun ja Tornikosken mukaan esihenkilön tehtävä puhtausalalla ei rajoitu vain siivoustöiden organisointiin ja laadun varmistamiseen. Yhtä tärkeää on kyky toimia ihmisten kanssa ja johtaa tehokkaasti. Heidän mukaansa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto-opinnoissa hyödyllisintä on oppia yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteista, kuten positiivisesta riippuvuudesta, avoimesta ja monipuolisesta vuorovaikutuksesta, vastuusta omasta ja toisten oppimisesta, yhteistyötaidoista sekä ryhmän että oman toiminnan arvioinnista.

Kellokumpu ja Tornikoski iloitsevat siitä, että N-Cleanissa uskotaan, että sitoutuminen elinikäiseen oppimiseen on avain menestykseen. Moderni koulutus ei rajoitu pelkästään luokkahuoneisiin, vaan se ulottuu jokapäiväiseen työhön ja varsinkin tiimityöhön.

– Kun yritykset panostavat henkilöstönsä kehittämiseen ja kun esihenkilöt jakavat tietoa ja taitojaan kollegoidensa kanssa, syntyy positiivinen vaikutus, joka näkyy niin työntekijöiden tyytyväisyytenä kuin yrityksen menestyksenäkin, Tornikoski sanoo.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo