Broman Groupin henkilöstöjohtaja: On Suomelle iso riski, jos yrityksissä ei ole osaavaa henkilökuntaa Taitocase

Broman Group Oy:n ja Taitotalon koulutuskumppanuus ratkaisee valtakunnallisesti kohtaanto-ongelmaa. Organisaatiot työskentelevät määrätietoisesti sen eteen, että työpaikat ja työvoima kohtaisivat.

13.3.2023

Motonetin myymälänäkymä ylhäältä päin kuvattuna. Kuvassa näkyy myymälä ja myymässä olevia ihmisiä.

Broman Group rekrytoi jatkuvasti työntekijöitä eri tehtäviin, ja Taitotalo kouluttaa konsernin henkilöstölle tarvittavaa osaamista. Taitotalon ja Broman Groupin asiantuntijat suunnittelevat yhdessä Broman Groupin osaamisen johtamisen toimenpiteitä ja ratkaisevat osaamisvajetta.

Broman Group -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Motonet, AD VaraosaMaailma, Broman Logistics ja Finntest. Yli 2000 ammattilaista työllistävä perheyhtiö on yksi alansa johtavista toimijoista Suomessa.

– Oikea koulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen varmistavat menestyksen myös tulevaisuudessa ja lisäävät työnantajan veto- sekä pitovoimaa, Broman Groupin henkilöstöjohtaja Mira Prinz sanoo.

Henkilöstön koulutusta suunnitellaan tarvelähtöisesti

Viisi vuotta sitten konsernilla oli vielä useita koulutusyhteistyökumppaneita, ja HR:n sekä esihenkilöiden työaikaa kului runsaasti henkilöstön koulutusten hallinnointiin.

– Osaamista oli hankala johtaa useiden kumppaneiden kanssa. Aika pian havaitsimme, että tarvitsemme ehdottomasti valtakunnallisen koulutuskumppanin, joka pystyy täyttämään koulutustarpeemme tehokkaasti ja tasalaatuisesti.

Suomen suurimpana ammatillisena aikuiskouluttajana Taitotalo pystyy tarjoamaan Broman Groupille koulutusratkaisuja monialaisesti. Taitotalon asiantuntijat lähestyvät Broman Groupin koulutustarpeita tarvelähtöisesti, yrityksen liiketoiminta ja sen tarpeet toimivat ajureina.

Se, ettei kumppanin kanssa tarvitse joka kerta käydä läpi bisneksen perusasioita, vaan voi keskittyä kehittämään ydintoimintoja, on edesauttanut Broman Groupin strategisen osaamisen johtamisen kehitystä. Lisäksi koulutuskumppani sparrailee tarvittavien osaamisten, osaamisen kehityksen keinojen ja työvoiman tarpeen määrittelyissä.

Se, että Taitotalo pystyy toteuttamaan yrityksen koulutus- ja kehittämistarpeet sekä haastaa uusilla näkökulmilla, tekee kumppanuudesta toimivan.

Osaamistarpeita on ennakoitava

Uudistuminen on välttämätöntä, koska työelämä muuttuu nopeasti ja tulevat sukupolvet ovat entistä pienempiä. Tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa ei tule riittämään kaikille. Yritysten on pohdittava pitkällä tähtäimellä, mikä tuottaa liiketoimintaan lisäarvoa ja mitä osaamista se edellyttää työntekijöiltä. Prinz ajattelee, että osaamisen johtamiseen panostaminen tarkoittaa oikean osaamisen varmistamista, esimerkiksi henkilöstön urapolkujen mahdollistamista.

– HR:n on tärkeää tukea esihenkilöitä ennakoimaan osaamistarpeita niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä ja tarjota ihmisten arkeen helposti solahtavia harkittuja ja kustannustehokkaita koulutuspalveluja.

Broman Groupissa koulutusyhteistyötä tarvitaan kilpailuetua tuovan täsmäosaamisen kouluttamiseen ja siihen, että henkilöstöllä on yritykselle merkityksellinen tulevaisuuden osaaminen. Osaamisen hankkimisen prosessin pitää olla ennakoiva, ja se pitää sitoa liiketoimintaan ja sen tarpeisiin.

Prinz kehottaakin yrityksiä ja yksilöitä toimimaan. Hänen mielestään työvoiman kohtaanto-ongelmasta puhutaan paljon, mutta keskustelu voisi olla nykyistä ratkaisukeskeisempää. Yritysten tulisi pohtia enemmän esimerkiksi sitä, miten henkilöstölle on mahdollista tarjota koulutusta kustannustehokkaasti ja matalalla kynnyksellä. Erilaisia ratkaisumalleja on lukuisia, eikä yhtä oikeaa vastausta ole. Prinz muistuttaa myös, että yhteistyössä koulutuksista vastaavien tahojen ja TE-palveluiden kanssa koulutuksia voi järjestää myös esimerkiksi kokonaan uusien osaajien rekrytoimiseksi.

Ammatilliset tutkinnot ja osatutkinnot varmistavat perusosaamista

Prinz kertoo kuunnelleensa ministeriöiden selontekoja ja havainneensa, että koulutuksen rahoituksen ohjaamisessa on vielä tekemistä, tulevaisuuden tarpeita on vaikea ennustaa. Hän ajatteleekin, että tulevaisuudessa yritysten on valmistauduttava kouluttamaan henkilöstöään entistä enemmän niin työssä kuin etäkoulun penkilläkin. Tällä hetkellä ammatilliset tutkinnot ja osatutkinnot vastaavat perusosaamisen varmistamiseen erittäin hyvin, mutta yritysten vastuulla on kouluttaa työntekijöille tarvitsemansa erikois- ja lisäosaamisen.

– Tarvitaan koulutusta, mutta ennen kaikkea yrityksissä tarvitaan oikeanlaista ja ajantasaista osaamista sekä oikeaa asennetta elinikäiseen oppimiseen.

Jokaisessa yrityksessä on esimerkiksi erilainen perehdyttämisprosessi, ja osaamista tarvitaan hyvin erilaisiin tehtäviin. Valmista koulutusta ei aina ole, mutta pienellä tuunauksella ja tietoisella osaamisen johtamisella päästään hyviin tuloksiin. Broman Group suunnitteleekin koulutuksiensa sisällöt osin itse Taitotalon asiantuntijoiden tuella.

– Ratkaisimme esimerkiksi osaltamme kohtaanto-ongelmaa kouluttamalla halukkaista B2C-myyjistä B2B-myyjiä. Toinen hyvä esimerkki on sähköturvallisuuskoulutus, joka tuli ajankohtaiseksi lisäkoulutukseksi sähköautojen yleistymisen myötä. Olimme Taitotalon kanssa edelläkävijöitä, ja rakensimme kurssin verkkoon.

Viimeisen parin vuoden aikana Broman Groupista onkin osallistunut melkein 600 työntekijää Taitotalon järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksissa on yhdistelty harkiten ammattitutkinto-opiskelua, osatutkintojen opiskelua ja yritykselle räätälöityä osaamista syventävää koulutusta.

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa

Tulevaisuudessa opetushallituksen ja liike-elämän on tehtävä enemmän yhteistyötä, koska vain siten ammatillisella koulutuksella voidaan ratkaista aidosti ja pitkäjänteisesti osaajapulaa. Valtion koulutusjärjestelmän ja sen rahoituksen pitäisi pystyä muuttumaan joustavammin ja ketterämmin, jotta se vastaisi vielä nykyistä paremmin elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeita. Yritysten liiketoiminta muuttuu, toimialat lähentyvät toisiaan, ja uusia liiketoiminta-alueita syntyy jatkuvasti. Yritykset suunnittelevat toimintaansa 2–3 vuoden sykleissä, mutta tutkintouudistukset ja tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten muuttaminen on byrokraattinen ja aikaa vievä prosessi.

Prinz ajatteleekin, että modernissa yrityksessä osataan hyödyntää perusosaamisen varmistamiseksi valtion koulutusmallia, eli ammatillisia tutkinto- ja osatutkintokoulutuksia, mutta ihan kaikkeen valmiit koulutusmallit eivät taivu. Silloin yrityksen on harkittava, millaisiin koulutuksiin investoidaan ja mistä saadaan aitoa vaikuttavuutta.

– Henkilöstön kouluttaminen on edelläkävijyyttä ja vastuullista liiketoimintaa.

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää laadukkaita mittareita

Koulutusmyönteiselle Broman Groupille vastuullisuus tarkoittaa myös mittareita. Henkilöstöresurssien arvioiminen on riskienhallintaa. On muistettava, että omat ajatukset eivät välttämättä ole oikeita, vaan seuranta ja oikeat mittarit kertovat esimerkiksi koulutusten vaikuttavuudesta.

Taitotalon kumppanuusmalliin kuuluu, että järjestettyjen koulutuksien ja kumppanuuden onnistumista arvioidaan tasaisesti määrällisillä ja laadullisilla mittareilla. Broman Groupilla työpaikkaohjaajien ja perehdyttäjien osaamista parannetaan esimerkiksi seuraamalla kausityöntekijöiden palautteita. Yritysmyynnissä puolestaan seurataan myynnin tuloksia. Mittareilla saadaan tietoa, miten koulutusta pitää kehittää. Prinz kannustaakin yrityksiä kehittämään osaamisen johtamisen ja kehittämisen mittareitaan aktiivisesti.

– On koko Suomelle iso riski, jos yrityksissä ei ole osaavaa henkilökuntaa.

Työelämä osana yhteiskuntavastuuta

HR:ssä vastuullisuus tarkoittaa työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja sitä, että esimerkiksi epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. Monet isot yritykset tekevät myös yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Broman Group tukee vuosittain erilaisia järjestöjä, hankkeita ja yhteistyökohteita. Prinz kertoo, että yritys haluaa kannustaa ihmisiä urheilullisen, terveellisen ja turvallisen elämän pariin sekä tukea heikommassa asemassa olevia.

Prinz ajattelee, että vastuullisuus on myös siitä huolehtimista, että nuorille jää myönteinen kuva työelämästä. Broman Group on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka.

– Haluamme tukea sitä, että nuoret saavat hyvän alun työelämässä. Iloitsen aina huomatessani vasta hetki sitten aloittaneen nuoren toimivan muutaman vuoden päästä perehdyttäjänä.

Onnistumisen kokemukset edistävät työhyvinvointia ja urakehitystä

Broman Groupissa ajatellaan, että ihmistä tarvitaan aina. Yhtiössä arvostetaan ihmisiä, inhimillisyyttä ja yksilöllisyyttä. Työkyvyn ylläpitämiseen kannustetaan aktiivisesti ja erityisesti mielen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota.

Rekrytointi, perehdytys, osaamisen kehittäminen ja kannustaminen ovatkin HR:n työn keskiössä.  Prinz ajattelee, että onnistumisen kokemukset ruokkivat onnistumisia. Esimerkiksi se, että ihmistä kannustaa kerran hakemaan talon sisällä uutta tehtävää, voi saada urakehityksen vauhtiin.

– Joskus siihen, että ihminen alkaa uskoa mahdollisuuksiinsa riittää se, että hän saa kannustusta oikealla hetkellä oikealta ihmiseltä. Usein ihminen myös haluaa laittaa hyvän kiertämään ja kannustaa seuraavalla kerralla työkaveria tiukassa paikassa.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Broman Group Oy
Yläkuva: Mira Pirnz, henkilöstöjohtaja, Broman Group Oy