Työn sujuvuus ja pystyvyyden kokemus Blogi

Mistä tunnistaa, että työt sujuvat hyvin ja miten työn sujuvuutta voisi edistää? Töiden sujuminen vaikuttaa tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Kun työt sujuvat, lisääntyy hallinnan ja pystyvyyden tunne.

14.5.2024

Blogi Kai Tolvanen

Hallinnan tunne on tärkeää ammatillisen identiteetin ja aikaansaamisen kannalta. Banduran kyvykkyysuskomusteoria on yksi Albert Banduran (Bandura 1997) keskeisistä ajatuksista sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria keskittyy yksilön kykyyn uskoa omaan kyvykkyyteensä suoriutua tietyistä tehtävistä tai saavuttaa tavoitteita. Tämä uskomus omaan kyvykkyyteen vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten yksilö asettaa tavoitteita, miten hän tarttuu haasteisiin ja miten hän suoriutuu niistä.

Bandura esitti, että kyvykkyysuskomukset muodostuvat neljästä päätekijästä

Mestarien mallintaminen

Kun yksilö näkee muiden ihmisten onnistuvan tietyissä tehtävissä tai saavuttavan tavoitteita, hän voi saada uskoa omiin kykyihinsä samanlaisissa tilanteissa.

Suoritukset ja saavutukset

Yksilön omat kokemukset ja onnistumiset erilaisissa tehtävissä tai tilanteissa vaikuttavat hänen kyvykkyysuskomuksiinsa. Mitä enemmän hän kokee onnistumisia, sitä vahvemmaksi hänen uskonsa omaan kyvykkyyteensä voi kasvaa.

Sanallinen palaute

Positiivinen palaute ja kannustus ympäröiviltä ihmisiltä, kuten vanhemmilta, työkavereilta, omalta esihenkilöltä, opettajilta tai ystäviltä, voivat vahvistaa yksilön uskoa omiin kykyihinsä.

Fysiologiset tilat ja tunnetilat

Yksilön fyysisellä ja emotionaalisella tilalla on vaikutus hänen kyvykkyysuskomuksiinsa. Esimerkiksi stressi tai ahdistus voi heikentää uskoa omiin kykyihin, kun taas rentoutunut ja positiivinen tila voi vahvistaa sitä.

Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, miten yksilö arvioi omat kykynsä ja miten hän reagoi erilaisiin tilanteisiin. Banduran teoria korostaa sitä, että kyvykkyysuskomukset eivät ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua ajan myötä kokemusten, mallien ja ympäristön vaikutuksesta.

Vinkkejä työn sujumisen edistämiseksi

Pystyvyyden kokemukseen voi vaikuttaa yhdessä priorisoimalla tärkeimmät tekemiset ja tavoitteet. Tämä lisää onnistumisen mahdollisuuksia, kun keskeiset tekemisen tavoitteet on tehty näkyväksi. Lisäksi yksi hyvä keino on hukan tunnistaminen yhdistettynä hukkakävelyyn ja tärkeimpien prosessien tarkastelu. Ongelmanratkaisussa yksi kätevä keino on myös juurisyiden tarkastelu kalanruotomallin avulla. Ongelmien ja haasteiden ratkaisussa voidaan käyttää myös 5 x miksi -mallia. Kanban-taulu taas auttaa visualisoimaan töiden kulkua. Nämä ovat matalalla kynnyksellä käyttöön otettavia työkaluja. Osaamistarpeiden tunnistaminen ja uuden opettelu on myös avainroolissa työn sujuvuuden ja hallinnan tunteen kannalta.

Kirjoittaja Kai Tolvanen toimii Taitotalossa johtamisen ja esihenkilötyön kouluttajana.