Hyppää pääsisältöön
Flipped Learning

Taitotalo perehtyy keväällä Flipped Learning -menetelmään. Flipped Learning on pedagoginen malli, jossa oppijat tutustuvat ennakolta opetusmateriaaleihin ja tekevät niihin liittyviä harjoituksia.

Tällöin varsinainen kontaktiopetus voidaan käyttää asioiden syventämiseen ja keskusteluun, jolloin oppiminen tehostuu. Menetelmää on kuvattu puolustuspuheeksi inhimilliselle oppimiselle. 

Taitotalon innovaatioryhmään kuuluva Flipped Learning -työryhmä haastaa opettajat ja kouluttajat yli oppilaitosrajojen kokeilemaan rohkeasti menetelmää työssään.  Työryhmään kuuluvat digivastaava Heidi Paal, koulutusasiantuntija Harriet Sandfors ja kouluttaja Liisa Kasurinen. 

Heidi Paalin mukaan Flipped Learning -menetelmä on nyt ajankohtainen, sillä se sopii erityisen hyvin etäopetukseen. 

– Teams-luennossa, jossa opettaja pitää PowerPointistaan monologin, ei ole järkeä. Näen, että oppilaitoksen henkilökunnan rooli on 2020-luvulla oppimisen lähteelle ohjaaminen, eikä opettajan itsensä tarvitse olla välttämättä alansa huippuasiantuntija, kuvaa Paal. 
 

Flipped Learning parantaa opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja opiskelumotivaatiota

Ajateltaessa tulevaisuuden työelämätaitoja julkiseen keskusteluun on noussut itseohjautuvuuden tärkeys. 

Itseohjautuvuuden ytimessä on aito kyky arvioida omia kehittymistarpeita suhteessa osaamisvaatimuksiin. Se vaatii omien tietojen, taitojen, toimintatapojen ja tunteiden aitoa reflektointia. Perinteisen luennon jäädessä pois opiskelijoille ja opettajalle jää enemmän aikaa keskustelulle, jolloin näkökulmat laajentuvat ja ymmärrys syvenee.  Näin syntyy tilaa ja aikaa oman toiminnan arvioinnille, johon on mahdollista saada myös vertaispalautetta opiskelijakavereilta ja opettajalta. Saamansa palautteen avulla opiskelijat saavat tuen ja kimmokkeen oman toiminnan kehittämiseen. 

– On sanomattakin selvää, että Flipped Learning -malli lisää opiskelijoiden itseohjautuvuustaitoja. Toisaalta puhutaan myös siitä, että liika itseohjautuvuus johtaa helposti uupumiseen, joten on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa, että malli ei poista opettajan tai opettamisen tarvetta. Voikin ajatella, että itseohjautuvuus on yksilön ominaisuus, mutta oikein ohjattuna Flipped Learning -menetelmä tekee siitä yhteisön ominaisuuden, muotoilee Paal.  

– Eli opettajien ei tarvitse valitettavasti vieläkään olla huolissaan töiden loppumisesta, naurahtaa Paal. 

– Sitä paitsi, jotta itseohjautuvuus toteutuu, sen lähtökohtana on aina opiskelijan tavoitteet. Tämä edellyttää kouluttajalta ennakko-ohjeiden ja -materiaalien sekä arviointikriteereiden selkeyttä, muistuttaa Liisa Kasurinen. 

Harriet Sandfors kertoo puolestaan hyödyntäneensä Flipped Learning -mallin taustalla tietoa siitä, että opiskelijoiden opiskelumotivaatiota nostaa tunne, että opinnot ja niihin liittyvät päätökset ovat heidän käsissänsä.  

– Esimerkiksi vapaus valita, missä järjestyksessä ja milloin opiskelee, ruokkii ja pitää yllä opiskelijoiden motivaatiota, kertoo Sandfors. 

– Opettamaani ammattialaan kuuluu teoreettisia ja ulkoa opeteltavia opintokokonaisuuksia. Niinpä hyödynnän flippausta antamalla opiskelijoille vapauden päättää, milloin he perehtyvät kyseisiin aiheisiin. Opiskelijat kohtaavat harjoittelussa eri aikaan eri vaiheita, näin he voivat palata teoriaan oman oppimiskehityksensä mukaan. Sanonta, että vapaus kasvattaa vastuuta, taitaa siis pitää paikkaansa, järkeilee Sandfors. 

– Toisekseen kun opiskelijat ovat tutustuneet etukäteen teoriaan, lähiopetuksessa syntyy enemmän keskustelua ja vertaisoppimista. Opiskelijat voivat esimerkiksi konkreettisesti tuoda esille ja vertailla, miten monella eri tavalla jokin tietty työvaihe voidaan tehdä.  Varsinkin oppisopimusopiskelijoille tämä on todella arvokasta, sillä he näkevät työpaikallaan vain yhden yrityksen mallin toimia, terävöittää Sandfors. 
 

Flipped Learning on vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin liitto 

Itsearviointi on yksi tärkeimmistä asioista, kun oppimiskulttuuria muutetaan käänteisen oppimisen ajatusten mukaiseksi. Oppilaat kaipaavat itsearvioinnin tueksi myös opettajalta palautetta. Palaute vastavuoroisesti tukee itsearviointia. 

– Oppimista ei tapahdu ilman moniäänistä vuorovaikutusta ja opiskeluyhteisö on turvallinen paikka tuoda oma ääni kuuluville. Tämä on samalla tärkeän osaamisen harjoittelua työelämän tarpeisiin, joten näidenkin näkökulmien kannalta flippaus on supermielekästä yksilön, yrityksenkin ja ehdottomasti myös kouluttajan näkökulmasta, tiivistää Kasurinen. 

– Vuorovaikutus on yksi ihmisenä olemisen polttoaineista, se luo merkityksellisyyttä, joka on keskeistä laajemminkin hyvän elämän kannalta, jatkaa Kasurinen. 
 

Flipped Learning -menetelmän eetos on kirjoitettu tutkinnon perusteisiin 

Mallin uhkina voisi ajatella olevan nykyajassa merkittävään rooliin nousseiden erilaisten fake news -ilmiöiden ja toisaalta valloillaan olevan kokemusasiantuntijuuden. Miten siis estää väärin oppiminen ja väärän tiedon leviäminen? 

– Tietenkin kouluttajalla on vastuu laadukkaista etukäteismateriaaleista, ja oppimista voidaan mitata esimerkiksi kevyellä verkkotentillä tai vaikkapa leikkimielisellä oppimispelillä, Paal kuvaa.  

– Dialogisen oppimisympäristön voimaa ei kannata aliarvioida. Ajatelkaa vaikka Wikipediaa. Pääsääntöisesti yhteisö korjaa tiedot riittävän oikeiksi. Isossa kuvassa tämä pätee myös pedagogiikkaan. Läpi historian koululaitoksen rooli on ollut opettaa uutta, poisopettaa vanhaa ja toimia myös sosiaalisena oppimisympäristönä. Yhteisöt korjaavat aina itse itseään. Luulen, että juuri tämän takia ministeriönkin tasolta ammatillisten tutkintojen perusteissa korostetaan elinikäisen oppimisen merkitystä. Tämä tekee Flipped Learning -mallista erityisen ajankohtaisen, muistuttaa Paal. 

– Luonnollisesti aina jollekin jää mahdollisuus halutessaan manipuloida asioita, mutta juuri se tekee opettajan työstä merkittävää. Monimutkaisessa maailmassa, jossa asiat ovat montaa yhtä aikaa, on jatkossakin kiistatonta, että ihminen tarvitsee ihmistä, pohtii Paal.


Kysy lisää

Heidi Paal

Harriet Sandfors

Kysy lisää.

Heidi Paal
Heidi Paal
digivastaava, kouluttaja, ICT, media
020 7461 299