Hyppää pääsisältöön
Aikuiskoulutus2020

AEL järjesti 3.9.2019 Ammatillisen aikuiskoulutusseminaarin, joka oli samalla Kari Juntusen 60-vuotisjuhlaseminaari.

Taitotalossa kuultiin hallituksen linjauksia ja yritysten näkemyksiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Päivänsankari kertoi lisäksi uudesta AEL-Amiedu Oy:stä.

Seminaarin avauspuheenvuorossa valtiosihteeri Minna Kelhä opetus- ja kulttuuriministeriöstä valotti hallitusohjelman aikuiskoulutuslinjauksia. Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula kertoi puheenvuorossaan hallitusohjelman painotuksista yritysten näkökulmasta. AEL:n ja AEL-Amiedu Oy:n toimitusjohtaja Kari Juntunen puhui koulutuksen yhteiskunnallisista tehtävistä sekä uudesta, vahvasta koulutuksen järjestäjästä AEL-Amiedu Oy:stä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut ammatilliselle koulutukselle yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita

Koulutuksen tulee tuottaa alati muuttuville työmarkkinoille osaavaa työvoimaa nopeasti ja oikea-aikaisesti ennakoiden osaamisvaatimusten muutoksia. Koulutuksen tulee tukea työ- ja elinkeinoelämän uudistamista ja luoda edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle. Koulutuksen on vastattava jatkuvan oppimisen tarpeeseen yksilöiden uudistaessa ja päivittäessä osaamistaan työuran eri vaiheissa. Koulutuksen palvelujärjestelmän tulee toimia asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Ammatillisella koulutuksella edistetään työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä parannetaan kansainvälistä kilpailukykyä.

– Näihin haasteisiin pystyy 1.1.2020 toimintansa aloittava uusi koulutusorganisaatio, AEL-Amiedu Oy, hyvin vastaamaan, totesi valtiosihteeri Minna Kelhä avauspuheenvuorossaan.

– Työvoiman osaaminen on yksi kaikkein keskeisimpiä työllisyysasteen ja kasvun edellytyksiä. Emme tule saavuttamaan työllisyystavoitetta ilman asialleen omistautuneita ja sitoutuneita aikuiskasvattajia. Tiedän, että tälläkin talolla, ja useilla muilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, on erinomainen alueen työelämän tuntemus ja hyvät suhteet paikallisiin yrityksiin ja julkisyhteisöihin. Tällaisten kumppanuuksien avulla rakennetaan luottamusta koulutustoimijoiden ja yritysten välillä siten, että osaamisen kehittäminen voidaan yhdistää työpaikan strategiseen kehittämiseen ja tuleviin rekrytointitarpeisiin. Juuri sellaista yhteistyötä tarvitaan, Kelhä sanoi.

Minna Kelhä
Valtiosihteeri Minna Kelhä kertoo hallitusohjelman aikuiskoulutuslinjauksista.

Yritysten arkipäivää koulutusnäkökulmasta

Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula käsitteli puheenvuorossaan yritysten haasteita ja mahdollisuuksia osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä panostuksia näihin.

Karhula totesi osaamisen olevan keskeinen kilpailutekijä ja yritysten panostavan paljon henkilöstönsä kehittämiseen. Hyvän peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan ammatillinen pätevyys ja työelämätaitoja, joita ovat yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot ja uudistumiskyky sekä ongelmanratkaisutaidot ja kyky hakea ja hyödyntää tietoa arjen tilanteissa.

Metsäteollisuuden näkökulmasta hallitusohjelmassa on huomioitu hyvin työelämän näkemyksiä ja tarpeita, Karhula totesi. – Yrittäjämyönteisyyden ja liiketoimintaosaamisen lisääminen ja työelämätaitojen vahvistaminen ovat edellytyksiä yritysten menestyksen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi, hän summasi.

Anneli Karhula ilmaisi huolensa matemaattisen osaamisen laskusta, ja toivoi panostuksia perusosaamisen tasoon varhaiskasvatuksesta lukioon. Myös resurssit työssä oppimisen ohjaukseen tulee varmistaa sekä oppilaitoksissa että yrityksissä. Työelämän tarpeet on otettava huomioon etenkin pk-yritysten arjessa. Näiden voi olla vaikea irrottaa henkilöstöä koulutukseen ja työnopastukseen. Kokonaisten tutkintojen lisäksi myös osatutkinnot ja täsmäkoulutukset ovat tarpeellisia.

– Osaamisen kehittämisessä on vain voittajia, Karhula kiteytti.

Anneli Karhula
"Osaamisen kehittämisessä on vain voittajia", totesi Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula.

 

AEL:n kouluttaja Otto Tuomainen twitterissä: Haaste by Anneli Karhula: Digitalisaatio, automaatio ja globaali kilpailu edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa, päivittämistä ja kehittämistä. Ratkaisu by AEL-Amiedu: Suomen suurin verkkokampus, ja kattavin aikuiskoulutuksen toimija. Kova juttu.

Koulutuksen tärkeät tehtävät

Koulutuksen tärkeimmät yhteiskunnalliset tehtävät ovat kvalifikaatioiden tuottaminen, valikointi, integrointi ja varastointi.

Kvalifikaatioiden tuottaminen on tietojen, taitojen ja osaamisen tuottamista. – Tärkein kvalifikaatio on joustavuus, oma-aloitteisuus ja oppimiskyky. Tärkeää on myös kyky asettua jatkuvasti koulutettavaksi ja nähdä työuransa ja elämänsä limittäisinä työn ja koulutuksen vaihteluina, sanoo AEL:n ja AEL-Amiedu Oy:n toimitusjohtaja Kari Juntunen.

Valikointi, eli yhteiskunnallisten asemien hierarkiaan sijoittaminen tarkoittaa, että kaikille pitää saada ammatti ja työpaikka. – Koulutuslaitokset auttavat tasapainottamaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sijoittamalla oikeita ihmisiä oikeille paikoille työelämässä, Juntunen kertoo. Juntunen toteaa, että ohjausta tuotannollis-taloudellisille aloille pitäisi vahvistaa, eikä julkisen sektorin ammatteihin ylikouluttaa varsinkaan yliopistoissa.

Integrointi on yhteiskunnan kiinteyden ylläpitämistä. Se turvaa yhteiskunnan jatkuvuuden ja välittää yksilölle ainakin välttämättömän osa siitä tieto- ja toimintavarastosta, jolla tämä pystyy yhteiskunnassa toimimaan.

Varastointi eli työvoimareservin säilyttäminen tarkoittaa opintoja, joiden päämäärä on työvalmiuksien ylläpitäminen. Sen tehtävä voi kuitenkin olla myös yksilön omien tarpeiden tyydyttäminen, omanarvontunnon nostaminen ja mahdollisesti syrjäytymisen estäminen.

– Koulutuksessa pitää voimavaroja käyttää varastointitehtävän lisäksi pitämään huolta yritysten osaamisesta. Innovaatiotoiminta, muutoksen hallinta, projektitoiminta ja työnjohtotaidot ovat alueita, joissa ammatillisen koulutuksen tasoa ja laatua pitää parantaa, sanoo Juntunen.

– Työnjohtokoulutuksen arvostus pitää palauttaa, sillä lähiesimiesten koulutus on tärkeää, Juntunen toteaa.

AEL:n ja Amiedun yhdistymisestä syntyy Suomen kattavin aikuiskouluttaja

Uusi valtakunnallinen kouluttaja AEL-Amiedu Oy aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Kun Ami-säätiö sr ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr yhdistävät voimansa, tulee AEL-Amiedu Oy:stä osaamiseltaan ja resursseiltaan ylivertainen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä.

– Uusi osakeyhtiö luo entistä laajempia ja monipuolisempia koulutuspolkuja suomalaiseen aikuiskoulutukseen. AEL-Amiedu Oy tuottaa entistäkin parempaa asiakaslaatua ja vaikuttavuutta. Yrityksessä on yli 400 työntekijää, noin 40 000 opiskelijaa ja yli 40 M€ liikevaihto, kertoo toimitusjohtaja Kari Juntunen.

– Suomalaisten menestysresepti on kyky oppia ja kehittää uutta sekä viedä se käytäntöön, eli pitää osata tehdä käytännössä, toteaa Juntunen. – Mielestäni töissä pitää olla hauskaa ja kivaa, Juntunen lausuu lopuksi.

Kari Juntunen
Kari Juntunen puhuu aikuiskoulutuksen tehtävistä ja kertoo uudesta AEL-Amiedu Oy:stä.

 

Twitteristä poimittua

– Kari Juntunen oli seminaarin tähti, jota minulla on ilo tukea "taustalta". Karin johdolla AEL-Amiedu Oy ja sen huippuammattilaiset tuovat jotain aivan uutta suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen, kommentoi Ami-säätiön johtaja Timo Karkola twitterissä.

– Pidetään pyörät pyörimässä! Kädentaidot kunniaan, ammattitaitoa arvostetaan, totesi @JuntunenKari 60-vuotisjuhlaseminaarissaan, tviittaa Amiedun henkilöstöpäällikkö Kati Nurkkala.

– AEL-Amiedun menestyskonsepti on kyky oppia ja kehittää uutta sekä viedä se käytäntöön, kertoo AEL:n kehitysvastaava Jouni Kyllönen tviitissään.

– Asiakas- ja tarvelähtöisyys » henkilökohtaistaminen, osaaminen ja oppiminen edellä työelämän haasteisiin vastaten. Siitä on uusi AEL-Amiedu tehty, tviittaa AEL:n kouluttaja Otto Tuomainen.

Kuvakooste tilaisuudesta
Tunnelmia Aikuiskoulutus 2020 -juhlaseminaarista.

Kysy lisää.

Kari Juntunen
Kari Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori
044 722 4772